Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Nostalgie Utrecht, gedane aanbiedingen/offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
Nostalgie Utrecht behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
 

Aanbod en bestelling

Alle offertes, aanbiedingen of prijsopgaven van Nostalgie Utrecht, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Nostalgie Utrecht niet.
Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Nostalgie Utrecht een order schriftelijk aanvaardt of door Nostalgie Utrecht uitvoering aan een order wordt gegeven.
Alle opgaven door Nostalgie Utrecht van getallen, specificaties, afbeeldingen, tekeningen en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Nostalgie Utrechtkan er echter niet voor instaan dat er geen afwijkingen zullen voordoen.


Nostalgie Utrecht behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegeven aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.
Nostalgie Utrecht behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door afnemer per aangetekende schrijven wordt bevestigd.

Prijzen

De prijzen van de producten zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling of betaling bij verzending via bank of giro overboeking, inclusief BTW, in euro’s, exclusief verzendkosten.
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van afnemer de kosten van verpakking en verzending, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.
Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Nostalgie Utrecht geldende omstandigheden, zoals onder meer vrachttarieven. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Nostalgie Utrecht het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan afnemer door te berekenen.
Kortingen worden geacht telkens éénmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Nostalgie Utrecht op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Betaling

De betaling van de door Nostalgie Utrecht geleverde goederen en/of diensten dient vooraf te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Alle betalingen zullen op een Nostalgie Utrecht aan te wijzen bankrekening worden gedaan.
Bij eventuele betaling op factuur geldt dat na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum de klant die in gebreke blijft van tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim is en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van als een hele maand geldt. Verder is Nostalgie Utrecht bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 200,-.
Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Nostalgie Utrecht op te schorten.
Indien op enig moment bij Nostalgie Utrecht gerede twijfels bestaan omtrent de kredietwaardigheid van afnemer, heeft Nostalgie Utrecht het recht, alvorens (verder) te presteren van afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Nostalgie Utrecht, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Nostalgie Utrecht.
Met het enkel verstrijken van een betalingstermijn is afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Nostalgie Utrecht op afnemer onmiddellijk opeisbaar.
Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.
Indien afnemer jegens Nostalgie Utrecht in verzuim is, is hij verplicht Nostalgie Utrecht de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 200,-, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
Indien Nostalgie Utrecht, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

Risico

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Nostalgie Utrecht de wijze van verzending.
De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging Nostalgie Utrecht.
Nostalgie Utrecht is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Nostalgie Utrecht zal afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en afnemer zal de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen werkdagen na kennisgeving, afnemen.
Neemt afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Nostalgie Utrecht is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van Nostalgie Utrecht, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die afnemer krachtens enige overeenkomst aan Nostalgie Utrecht verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan afnemer steeds verleend of , in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
Voordat eigendom van de producten op afnemer is overgegaan, is afnemer niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de producten, waarvan Nostalgie Utrecht eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
Indien en zolang Nostalgie Utrecht eigenaar van de producten is, zal afnemer Nostalgie Utrecht onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal afnemer Nostalgie Utrecht op Nostalgie Utrecht eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden.
Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom) rechten van Nostalgie Utrecht. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Aflevering en reclames

Een door Nostalgie Utrecht opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Nostalgie Utrecht geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Nostalgie Utrecht op de door die toeleveranciers aan Nostalgie Utrecht verstrekte gegevens. Nostalgie Utrecht is voor overschrijding nimmer aansprakelijk.
Indien Nostalgie Utrecht voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Nostalgie Utrecht.
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Nostalgie Utrecht derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.
Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Nostalgie Utrecht voortvloeiende kosten en schade te vergoeden.
Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schadevergoeding.
 Nostalgie Utrecht heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Nostalgie Utrecht.
De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Retourgarantie producten verkoop-op-afstand

Afnemer– uitsluitend in de hoedanigheid van thuis winkelende consument – heeft het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen en nog in de originele verpakking, producten zonder opgave van reden binnen 10 werkdagen na ontvangst aan Nostalgie Utrecht te retourneren. All Nostalgie Utrecht zal alsdan aan afnemer de ontvangen (koop)som terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden: Producten zijn niet aangekocht in een van de fysieke vestigingen van Nostalgie Utrecht (bijv. betalen/pinnen bij afhalen); Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik; De betreffende producten moeten in het desbetreffende bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt; Product moet nog in de originele verpakking zitten anders wordt deze niet teruggenomen; Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden bijgevoegd bij de retourzending; De retourzending moet uiterlijk op de 14 dag na ontvangst van het geleverde door afnemer weer in het bezit van Nostalgie Utrecht zijn; De kosten van frankering van de retourzending zijn voor afnemer; Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde (incl. o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en documentatie) dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn.

Garantie

Indien Nostalgie Utrecht producten aan afnemer aflevert, die Nostalgie Utrecht van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de dienstverlening gebruik maakt van derden, is Nostalgie Utrecht nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van afnemer gehouden dan waarop Nostalgie Utrecht ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Nostalgie Utrecht na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Nostalgie Utrecht in behandeling te worden genomen.
Producten die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties. Zo zijn uitgesloten van garantie: bedieningstoetsen, ouderdomsslijtage van materiaal en batterijen.
Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegeven met een tijdsduur van 90 dagen.
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Nostalgie Utrecht liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

Aansprakelijkheid

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Nostalgie Utrecht in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Nostalgie Utrecht niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of schade grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Nostalgie Utrecht.
Nostalgie Utrecht is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële.
De klant vrijwaart Nostalgie Utrecht te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
De aansprakelijkheid van Nostalgie Utrecht blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Nostalgie Utrecht de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Nostalgie Utrecht ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


Overdracht van rechten en verplichtingen

Het is Nostalgie Utrecht toegestaan de in enige overeenkomst met afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Nostalgie Utrecht worden overgedragen zal Nostalgie Utrecht afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Nostalgie Utrecht is in dat geval niet tot enige schadevergoeding verplicht.
Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nostalgie Utrecht.

Overige bepalingen

In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
De koper van goederen van Nostalgie Utrecht in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Nostalgie Utrecht in de normale uitvoering van haar bedrijf heeft verkregen, uitsluitend voor eigen gebruik van Nostalgie Utrecht.